• <a href=''></a>
  • <a href=''></a>
  • <a href=''></a>

Aktualności

loading...

Dnia 10.05.2022, o godz. 15:00, zapraszamy na spotkanie na MS Teams z przedstawicielami firmy Atos Poland Global Services poświęcone możliwości wykorzystania znajomości języków obcych (głównie francuskiego) w branży IT.

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/410289423936120?ref=newsfeed

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGE4NTk4MWMtNTg5Mi00OWRlLWI5NTYtN2VhMmZhMTU1ODMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2233440fc6-b7c7-412c-bb73-0e70b0198d5a%22%2c%22Oid%22%3a%22a14db694-d473-49ad-9ecf-ae4ef1e9588b%22%7d

Back to top